Bo i Näsbydal

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma 

Högsta beslutande organ i föreningen är föreningsstämman. Ordinarie föreningsstämma hålls vanligen i maj/juni varje år. Dagordning för sådan stämma framgår av föreningsstadgarna § 17. Vid stämman har alla medlemmar i föreningen lika rösträtt i beslutsfrågor - en röst per lägenhet. Stämman väljer styrelse, revisor och valberedning. Gällande tid för motioner till årsstämma framgår av föreningsstadgarna § 15. För Brf City gäller att motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari. Som medlem kan du lämna motioner till årsstämman om det är något du vill att styrelsen skall behandla eller ändra på. Motioner skall lämnas skriftligt till styrelsen.

Extra föreningsstämma  

Styrelsen kan utlysa extra föreningsstämma för att fatta beslut i frågor som kräver mer än ett stämmobeslut. Kallelse sker i gängse ordning till extrastämman. Sådan stämma skall också hållas om det skriftligen begärs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade. 

Protokoll

Nedan finner du protokollen från de senaste årsmötena i Brf City:

Årsmöte 2017
Årsmöte 2016 
Extra stämma 2015
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Årsmöte 2011

Handlingar till årsmötet avseende 2016

Inkomna motioner med styrelsens yttrande.
Motion 1
Motion 2
Motion 3

Kallelse
Kallelse

Årsredovisning 2016
Årsredovisning 

Handlingar till årsmötet avseende 2015
Inkommen motion
Motion

Yttrande från styrelsen
Yttrande motion

Kallelse till föreningsstämma

Kallelse 

Årsredovisning 2015

Årsredovisning

Handlingar till årsmötet avseende 2014  

Inkomna motioner
Motion 1 och 4 
Motion 2
Motion 3

Yttrande från styrelsen
Motion 1
Motion 2
Motion 3
Motion 4